coverbild
Du som konsult

Vi ser våra medarbetare som vår allra viktigaste tillgång och som uthyrd specialist är du Adeccos ambassadör och vårt ansikte utåt. Det är genom dig och våra andra konsulter som vi bygger goda relationer till våra kunder och lägger grunden för ett bra och långvarigt samarbete.  För att underlätta ditt arbete har vi samlat lite material som vi hoppas kunna hjälpa dig i din roll. Hittar du inte det du letar efter, tveka då aldrig att höra av dig till din Business Manager eller till konsultsupporten. Vi finns till för dig!

Har du förslag på hur Adecco kan kan bli bättre vad gäller arbetsrutiner, försäljning eller annat?
Börja då med att samråda med din Business Manager. Kanske finns det goda anledningar till att vi gör på ett visst sätt, eller så är en förändring på gång. Om det visar sig att du hittat en ny infallsvinkel, klicka då på nedanstående mailadress och beskriv utförligt din idé. Du kommer att få återkoppling, men det kan ta lite tid eftersom olika personer skall hinna titta på förslaget och ta ställning. Du är även välkommen att skicka förslag på hur intranätet kan utvecklas och förbättras. Tack för att du engagerar dig i Adecco!  Skicka ditt förbättringsförslag till forbattringsforslag@adecco.se

Arbetsmiljö
Upplever du brister i din arbetsmiljö ska du alltid höra av dig till din konsultchef och din chef på plats hos kund. Du kan också alltid vända dig till ett skyddsombud.

Det finns tre typer av skyddsombud som du kan vända till dig till:
– Adeccos skyddsombud (2022): Rahim Hamidsales – Huvudarbetsmiljöombud
– Kundföretagets skyddsombud
– Regionala skyddsombud för det fackförbund som du är ansluten till.

Introkit – Nedan följer ett antal dokument för introduktion för konsulter:

Code of conduct

Arbetsmiljöpolicy

Kvalitets- och miljöpolicy

Pensionspolicy

Alkohol – och drogpolicy

Policy och handlingsplan vid kränkande särbehandling

Sekretesspolicy

Karensavdrag

Arbetsgivardeklaration

Visselblåsarlagen

Från den 17 december 2021 gäller en ny visselblåsarlag. Den nya lagen innebär ett utökat skydd för de personer som rapporterar om missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang som har allmänintresse. Arbetsgivaren har en skyldighet att inrätta interna rapporteringskanaler samt skyldighet att säkerställa att den rapporterande personens identitet omfattas av sekretess.

Till anställd konsult

Rapportering av allvarliga missförhållanden:

Alla anställda i Adecco Group Sverige kan rapportera allvarliga missförhållanden, såsom brott mot lagstiftning, interna riktlinjer eller etiska normer. Vi uppmuntrar dig att anmäla ärenden som är allvarliga, eftersom det kan bidra till att vår verksamhet utvecklas positivt. Du är normalt sett inte skyldig att varsla. Du har dock skyldighet att anmäla brottsliga ärenden och ärenden där liv och hälsa är i fara.

Exempel på vad som kan rapporteras:

Fel eller brister som kan äventyra liv och hälsa
Mobbing (trakasserier) och diskriminering på arbetsplatsen
Korruption och maktmissbruk
Förskingring
Brott mot sekretess
Brott mot våra etiska riktlinjer


Vid allvarliga missförhållanden:

  1. Försök lösa problemet genom att ta upp det med den berörda personen.
  2. Kontakta konsultens kontaktperson/skyddsombud, om inte ärendet uppenbart rör konsulten själv.
  3. Kontakta din lokala kontaktperson på The Adecco Group eller avdelningschefen.
  4. Kontakta ditt skyddsombud/arbetsmiljöombud

Om någon av de ovanstående inte löste problemet, eller om du har invändningar mot att kontakta någon av dessa, uppmanas du att kontakta Adecco Groups Compliance och Ethics-telefon på telefon 020-798 729. Alternativt, besök webbplatsen www.ACEConduct.com för att rapportera. Anmälan kan göras anonymt, men normalt sett bidrar transparens till en mer effektiv hantering och resultat för alla inblandade parter. Även om du inte rapporterar anonymt, så är din identitet som visselblåsare alltid konfidentiell information förutom för de som tar emot rapporteringen.

Om ärendet om allvarligt missförhållande gäller kundföretaget du arbetar på så har du även rätt att rapportera till kundföretaget direkt genom kundföretagets visselblåsningskanal.

 


Indecco by Adecco Sweden

Tel: 010–173 73 00