Tjänstepension

Tjänstepension – Tjänstemän

ITP står för Industrins och handelns/tjänstemännens tilläggs pension. ITP bygger på ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK – Förhandlings och samverkansrådet. ITP kompletterar de lagstadgade försäkringarna och innehåller:
• Ålderspension (Från 25 års ålder)
• Sjukpension (Från 18 års ålder t.o.m. 65 års ålder)
• Familjepension

Det ITP avtal för bemanningsavtal som trädde i kraft 2008-01-01 innehåller två avdelningar: en för personer födda 1979 och senare (ITP1) och en avdelning för personer födda 1978 och tidigare (ITP2). Det senare avtalet (ITP2) har då för bemanningsföretag samma villkor som tidigare avtal för bemanningsbranschen.

ITP1
• Omfattar alla personer födda 1979 och senare
• Pension tjänas in från 25 års ålder
• Inget arbetstidskrav
• Helt premiebestämd ITP där premien är:
4,5 % på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp
30 % på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp
• Beräknas på kontant utbetald bruttolön för var enskild månad

För anställda under ITP1 anmäls lönebeloppet per månad och anställd varje månad till Collectum så snart den utbetalda lönen är känd.

ITP2
• Omfattar alla tjänstemän födda 1978 eller tidigare
• Pension tjänas in från 28 års ålder.
• Arbetstidskrav om minst 416 timmar per år
• I huvudsak förmånsbestämd ITP men det premiebestämda ITPK:n (2 % av lönen betalas i annat försäkringsbolag) tillhör även denna grupp.
• Årslönen utgör pensionsgrundande lön

För anställda under ITP2 anmäls totalt bruttolönebelopp för året per anställd till Collectum en gång per år efter avslutat kalenderår. Detta sker vanligtvis i januari/februari efterföljande år allt enligt reglerna som gäller för ITP” Bemanningsavtalet.. Anmälan sker dock med retroaktiv verkan från den månad som den anställda är berättigad till ITP.

Däremot görs en låg preliminär bedömning av årsinkomsten redan när den anställde har kommit upp i 416 timmar (som är arbetstidskravet för att tjänstepensionen för ITP2:are ska betalas in). Men när året sedan har passerats korrigeras detta till den faktiska årslönen.

Vad vi får betala i premie till Alecta för respektive konsult är helt individuellt för denna grupp av personer och beror på vad de har tjänat tidigare under sitt yrkesliv m.m. Premien har inget med själva pensionen att göra, utan det är vad som är underlag (m.a.o. bruttolönen) som är avgörande.

Har du frågor eller funderingar kring detta, vänligen vänd dig till Alecta. Vi kan tyvärr inte ge några svar för den enskilda personen när det gäller pensionsuträkningen hos Alecta, det är bara du själv som kan få fram de uppgifterna.

Tjänstepension – Arbetare

Arbetare inom privata företag som har kollektivavtal har en tjänstepension som heter Avtalspension SAF-LO. From 2008 börjar du tjäna in till din pension samma månad som du fyller 25 år. Adecco betalar in premien för din avtalspension (SAF-LO) till Fora som administrerar pensionen.

För anställda under arbetaravtalet anmäls totalt lönebelopp för året per anställd till Fora en gång per år efter avslutat kalenderår. Detta sker vanligtvis i januari/februari efterföljande år. Anmälan sker dock med retroaktiv verkan från den månad som den anställde är berättigad till ITP. Har du till exempel arbetat från maj till december under år 1 anmäls din totala lön för den perioden till Fora under januari/februari år 2.

Tänk på att det är endast från den månad som konsulten fyller 25 år som Fora beräknar fram uppgifter baserat på det vi har inrapporterat. Där tar de årsanmälan/12 och gör beräkningar från den månad man fyller 25.


Indecco by Adecco Sweden

Tel: 010–173 73 00