Enkät om arbetsmiljö och hälsa för bemanning

Jag heter Andreas Kjörling och är doktorand i Arbets- och hälsovetenskap vid Högskolan i Gävle. Min forskning handlar om hälsa i relation arbetsmiljön hos bemannings-personal inom den svenska tillverkningsindustrin.

Detta kommer att avhandlas i fyra akademiska artiklar samt en kappa och syftar till en bättre förståelse för bemanningsanställdas situation och hälsa i arbetslivet.

Den tilltänkta forskningen är godkänd av Etikprövningsmyndigheten (Dnr 2022-05554-02).

Ni kommer att få en länk sänd till er via mail eller sms, att delta är helt frivilligt och jag vill särskilt understryka hanteringen av data och sekretess enligt styckena nedan ” Hantering av data och sekretess” samt ”Behandling av Personuppgifter”.

Varmt välkommen att kontakta mig vid eventuella frågor.

Med vänliga hälsningar:

Andreas Kjörling, doktorand vid Högskolan i Gävle
Telefon: 0709464350
E-post: andreas.kjorling@hig.se

—————————————————————————————————————–

Hantering av data och sekretess
Om du deltar i projektet kommer vi att samla in och registrera information om dig. Du kommer att få ett löpnummer som sedan används som ditt ”namn” genom hela studien. Ingen obehörig vet vilken anställd som har vilket försökspersonnummer. Personuppgifter hanteras i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) på den rättsliga grunden att forskning är en “uppgift av allmänt intresse”, och lagras i 10 år. Resultaten kommer att lagras så att inte obehöriga kan ta del av dem. Enskilda individer kommer inte att kunna identifieras i några publicerade rapporter.

Behandling av personuppgifter
Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Ansvarig för dina personuppgifter är Högskolan i Gävle. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i projektet, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta ansvariga forskare via epost: FlexA@hig.se. Dataskyddsombudet på Högskolan i Gävle nås på e-post: registrator@hig.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.


Indecco by Adecco Sweden

Tel: 010–173 73 00