Nytt Bemanningsavtal med LO-förbunden

Den 17 december träffade Kompetensföretagen och LO-förbunden ett nytt Bemanningsavtal för perioden 1 december 2020 till 30 april 2023, totalt 29 månader.

Avtalet är i nivå med andra hittills träffade avtal på arbetsmarknaden, kostnaden är 5,4 % fördelat på 29 månader. I uppgörelsen ingår avräkning för en sänkning av premieinbetalningsåldern till Avtalspension SAF-LO från 25 år till 22 år.

Avtalet innehåller följande delar:

En utbyggd Avtalspension SAF-LO i enlighet med överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och LO med en sänkning av åldersgränsen i tre steg:

  • Den 1 januari 2021 till 24 år
  • Den 1 januari 2022 till 23 år
  • Den 1 januari 2023 till 22 år

Parterna åtar sig också att gemensamt verka för att avsättning till avtalspension inklusive eventuella kompletterande premier ska redovisas på lönespecifikationerna.

En förändring av Helglöneregeln avseende visstidsanställda i § 11 mom 1 görs från och med den 1 december 2020.

11 § Mom 1 Rätt till helglön

Helglön utges vid tillsvidareanställning och vid sådana tidsbegränsade anställningar som pågått längre tid än tre månader. För att arbetstagaren ska ha rätt till helglön krävs att anställningen består efter helgen.

Det innebär att för att ha rätt till helglön måste visstidsanställningen faktiskt ha pågått i minst tre månader. För rätt till helglön nu under julhelgen som visstidsanställd måste man därmed vara anställd senast den 24 september 2020.

§ 5 mom 2

Garantiersättningen höjs med 5,02 procent från och med den 1 maj 2022.

§ 5 mom 5

Ersättning för obekväm arbetstid höjs den 1 december 2020 med 2,8 procent och den 1 maj 2022 med 2,22 procent.

Observera att detta gäller för ob-ersättning som ev utbetalas under icke utbokad tid, t ex för tid då den anställde genomgår internutbildning under sådan tid. Det gäller alltså inte den ob-ersättning som följer av kundens avtal under utbokad tid.

Parterna är överens om att inrätta följande arbetsgrupper under avtalsperioden:

  • Arbetsgrupp avseende säkerhet och sexuella trakasserier
  • Arbetsgrupp angående alternativregeln, för att utreda ett eventuellt borttagande av steg 2 eller 3.
  • Arbetsgrupp angående införande av ett konkurrensneutralt pensionssystem enligt direktiv i bilaga nr 1

Parterna ska också utarbeta en ny instruktion för bättre fungerande arbetsformer i den gemensamma avtalsnämnden som har att ta upp frågor till behandling efter central förhandling, innan ev stämning i domstol.

Information med fullständiga avtalshandlingar kommer att skickas ut så snart dessa är upprättade.

OBS! Detta är ett utdrag med förändringar från det nya kollektivavtalet. Vi inväntar avtalet i sin helhet och så snart vi fått det till oss kommer vi att lägga ut det på Indecco.

Har du frågor kring avtalet och vad det eventuellt kan innebära för dig så ber vi dig kontakta din Business Manager eller konsultsupporten.


Indecco by Adecco Sweden

Tel: 077-440 00 15